Litet barn som reser sig upp

Barns och ungas säkerhet

I Sverige är vi förhållandevis bra på barnsäkerhet, men bra kan alltid bli bättre.

Skadeförebyggande arbete

En gemensam syn, samordning samt forskning och analys baserad på fakta, skadestatistik och goda exempel kring barnsäkerhet är därför förutsättningar för att lyckas med det skadeförebyggande arbetet och därmed minska antalet olyckor.

Generellt kan man säga att ålder tillsammans med fysisk och mental utveckling har betydelse för vilka skaderisker ett barn utsätts för.

Vid flera myndigheter och organisationer pågår arbete inom respektive ansvarsområde för att skapa en säkrare tillvaro för barn och unga. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har i uppdrag av regeringen att koordinera arbetet, vilket sker utifrån en myndighetsgemensam barnsäkerhets-plattform.