Förebyggande verksamhet

Räddningstjänstens logga som klistermärke på låda

Ett av Räddningstjänstens verksamhetsområden är att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

Arbetar på flera fronter

För att uppnå bästa möjliga resultat med att minska antalet olyckor eller konsekvenserna av dessa arbetar vi på flera fronter. Den enskilde, individen eller organisationen har dock det primära ansvaret att förebygga olyckor i olika omfattning som kan innebära alltifrån att byta batterier i brandvarnaren till krav på systematiskt brandskyddsarbete och skriftlig redogörelse av brandskyddet.

Räddningstjänstens förebyggande arbete

Information till allmänheten

Räddningstjänsten informerar allmänheten om
brandskydds- och andra olycksbegränsande eller förebyggande åtgärder. Detta kan
t.ex. ske genom informationskampanjer, inbjudan till informationsträffar eller
medverkan vid olika tillställningar där vi informerar och svarar på frågor.

Tillsyn

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet över lagen om skydd mot olyckor och
lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vid tillsynen ställer man krav på att de
granskade verksamheterna skall ha ett skäligt brandskydd och att man uppfyller de
krav som ställs enligt de båda lagstiftningarna.

Rådgivning

Räddningstjänsten utgör en specialkompetens inom brandskydd och
ställer upp med råd till både allmänheten och företagare i förbundets kommuner.

Remissinstans till kommunerna vid plan och byggprocessen

Räddningstjänsten utgör ett stöd till kommunernas plan och byggavdelningar vid brand- och riskrelaterade frågor. En del av detta arbete består i att granska de brandskyddsdokumentationer som upprättas i samband med nybyggnation.

Riskanalyser

Räddningstjänsten utför riskanalyser både i ett större kommunalt
perspektiv och vid enskilda händelser (festivaler). Räddningstjänsten granskar även de
riskanalyser som uppförs i samband med tillståndsansökan för brandfarlig vara och de
analyser som industrier med farlig verksamhet upprättar.

Utbildningar

Räddningstjänsten håller utbildningar till allmänheten och till företag. Detta anses som viktigt då Räddningstjänsten besitter en samlad unik kompetens beträffande brandskydd. Denna kompetens hålls ständigt aktuell genom de arbetsuppgifter som åligger Räddningstjänsten.

Handläggare

Stf. räddningschef
Finn Jensen
Telefon 0471 24 98 82
E-post: finn.jensen@rfet.se

Brandinspektör
Håkan Olsson
Telefon 0471 24 98 92
E-post: hakan.olsson@rfet.se