Brandfarlig vara

Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd.

Tillståndshantering

Ett tillstånd söks i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.

För att en korrekt bedömning ska kunna göras krävs att det inlämnade underlaget är tillräckligt. Exempel på handlingar till underlag är en sammanställning av sökta mängder, en klassningsplan, en riskutredning, ritningsunderlag, tekniskt specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m.

Det kan vara en fördel om sökanden samråder med kommunen redan innan tillståndsansökan lämnas in. För en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.

Det finns undantag från tillståndsplikten för hantering av mindre brandfarliga gaser och vätskor för vissa typer av anläggningar. Dessa finns redovisade i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3. Ett tillstånd ska dock omfatta all hantering av brandfarliga varor som sker på anläggningen.

MSBFS 2013:3 , 132.8 kB.

Efter att kommunen granskat inkomna tillståndshandlingar och bedömt att den planerade anläggningen uppfyller gällande bestämmelser får sökanden tillstånd till hanteringen. Sökanden kan då påbörja byggandet och/eller installationen av anläggningen.

När anläggningen är färdigställd skall den avsynas av kommunen innan den får tas i drift, dvs. innan de brandfarliga varorna tas in i anläggningen. Detta innebär en kontroll på plats av anläggningens säkerhet. Om anläggningen uppfyller ställda krav beslutar kommunen att anläggningen får tas i drift.

Räddningstjänstförbundet är tillsynsmyndighet åt Emmaboda och Torsås kommuner vad gäller tillsyn av brandfarlig vara.

Skriv tabellbeskrivning här

Våra handläggare är:


Räddningschef
Hans Erlandsson
Telefon 0471 24 98 81
E-post: hans.erlandsson@rfet.se

Stf. räddningschef
Finn Jensen
Telefon 0471 24 98 82
E-post: finn.jensen@rfet.seBrandinspektör
Håkan Olsson
Telefon 0471 24 98 92
E-post: hakan.olsson@rfet.se