Brandskydd vid tillfällig uthyrning av lokaler

Vid tillfällig uthyrning av lokaler, till exempel för fester eller andra arrangemang, glöms ofta brandsäkerheten bort. Ansvaret ligger enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor både på den som äger byggnaden och den som bedriver verksamheten där, t.ex. den som arrangerar en fest.

Ansvar

Det är du som ägare som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan din tillfällige hyresgäst ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt, exempelvis genom att inte blockera utrymningsvägarna. Ett bra brandskydd förutsätter att alla parter tar sitt ansvar.

I ansvaret ligger också att du som ägare ska arbeta med ditt brandskydd på ett systematisk sätt, vilket finns beskrivet i allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3. En del i det arbetet bör utgöras av en dialog om brandskyddet mellan den som hyr ut eller upplåter lokalen och hyresgästerna. En brand orsakad av hyresgästen drabbar också dig som ägare av byggnaden. En brand kan bli kostsam även om det finns en försäkring.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats.

SRVFS 2004:3 , 154.3 kB.

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Under flera år har vid olika enstaka tillfällen skolor, daghem, fritidsgårdar, kyrkor och dylikt utnyttjats för övernattning.

Den brandtekniska bedömningen har gjorts med den utgångspunkten att det varit en enstaka företeelse i lokaler avsedda och godkända för annat ändamål (undervisning, vård eller publika lokaler). Med åren har både antalet lokaler som nyttjas och antalet tillfällen ökat. Antalet arrangörer har också blivit fler. Detta medför att de tillfälliga lösningar på brandskyddet som föreskrivits ej alltid har fungerat.

Räddningstjänsterna i Kalmar län har därför funnit det angeläget att analysera brandskyddsproblematiken vid denna typ av utnyttjande, och ställa enhetliga riktlinjer för hur lokalerna får brukas (se Riktlinjer och blankett för tillfällig övernattning).