Föreståndare brandfarlig vara

En eller flera föreståndare och en eller flera ställföreträdande föreståndare för brandfarlig vara ska utses. Hur många föreståndare som ska finnas beror på hur verksamheten är organiserad. Det ska dock alltid finnas minst en föreståndare. Föreståndarna ska skriftligen anmälas till tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten).

Föreståndarnas uppgifter

Föreståndarnas uppgifter är att vara ansvariga för att den brandfarliga varan förvaras och hanteras på ett riktigt sätt, och vara kontaktperson mot tillsynsmyndigheten. Föreståndarna ska kontinuerligt utföra kontroller, ersätta material som slitits ut och se till att god ordning råder och att lagstiftning och föreskrifter följs.

En annan uppgift som föreståndare är att informera övriga anställda i verksamheten om vilka risker som den brandfarliga varan utgör om den inte hanteras och förvaras på ett riktigt sätt och poängtera vikten av att den brandfarliga varan hanteras och förvaras på ett riktigt sätt. Information kan t.ex. bestå av vilka hanterings/förvaringsregler som gäller.
Föreståndarna behöver inte alltid vara på plats, men bör vara nåbara via telefon om något allvarligt inträffar eller om oklarheter uppstår som berör den brandfarliga varan.

Föreståndarnas kunskaper

Föreståndarna ska ha goda kunskaper om de brandfarliga varornas egenskaper och hur de ska hanteras och förvaras. Vilka kunskaper som krävs av föreståndarna är beroende på vilken typ av verksamhet som de brandfarliga varorna ingår i.

Föreståndarna kan skaffa tillräckliga kunskaper t.ex. genom att ta del av de föreskrifter och råd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger ut och eller genom annan lämplig litteratur. Ett annat sätt är att genomgå lämplig utbildning. Kontakta din regionala brandskyddsförening för att få reda på när kurs i föreståndare för brandfarlig vara hålls.

Regionala brandskyddsföreningar Länk till annan webbplats.

Delegation av föreståndare

Eftersom det innebär ett ansvar att vara föreståndare är det lämpligt att det finns en delegation från chefen som ger föreståndarna befogenheter att vara föreståndare. Befogenheterna innebär t.ex. att föreståndarna har rätt att avbryta hanteringen av de brandfarliga varorna i verksamheten om föreståndaren bedömer att hanteringen utgör en allvarlig risk i verksamheten pga. att reglerna inte följs.