Information till allmänheten enligt Sevesolagstiftningen

Information till allmänheten enl. Seveso III-direktivets krav på alla Sevesoverksamheter.


1. Verksamhetens namn och fullständiga adress.
GLASMA AB
Långgatan 22, 361 31 Emmaboda

2. Bekräftelse att verksamheten berörs
Glasma AB berörs av den lägre kravnivån enligt Seveso III-direktivet.

3. Enkel redogörelse för aktiviteterna vid verksamheten
Glasma AB framställer i första hand pelleterade råvarublandningar för glasindustrin
efter olika recept.
De största mängderna av ingående råvaror samt gasol tas in med bulkbil och lossas
till silo eller tank.
De olika ingående råvarorna vägs sedan upp, blandas , pelleteras och torkas i sluten
utrustning innan de färdiga produkterna levereras företrädelsevis i pelletsform i big-
bags eller i 25-kilossäckar till glastillverkare över hela världen.

4. Följande Sevesoklassade ämnen / ämnesgrupper hanteras vid verksamheten:
Brandfarlig gas/vätska i form av gasol.
Oxiderande ämnen i form av nitrater.
Miljöfarliga ämnen främst i form av olika metalloxider i pulverform samt färdiga
produkter i pelletsform innehållande olika metalloxider.

5. Allmän information om hur den berörda allmänheten kommer att varnas. Vid
eventuellt behov enligt beslut från ansvarige räddningsledare inom räddningstjänsten
kommer allmänheten att varnas genom VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten.
Innebär att ljudsignaler hörs från sirener placerade på olika byggnader i Emmaboda.
Signalerna innebär att allmänheten uppmanas att:
Gå inomhus.
Stänga alla dörrar, fönster ventiler och fläktar.
Lyssna på radio eller se på TV, där mer information kan inhämtas.

Information kommer att finnas tillgänglig på Emmaboda kommuns hemsida.
Räddningstjänst har tillgång till information om definierade scenarier som underlag
för att sprida anpassad information beroende på händelse.

Övriga informationskällor:
Myndigheternas gemensamma webbplats för krisinformation: krisinformation.se
Hemsida för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB): msb.se
Sveriges nationella informationsnummer 113 13

6. Datum för senaste tillsynsbesök.
Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utförs av Länsstyrelsen Kalmar län.

För mer information se Länsstyrelsens hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/anmal-miljofarlig-verksamhet/sevesolagen.html Länk till annan webbplats.

7. Uppgifter om var det går att få tilläggsinformation om tillsyn.
För ytterligare information om tillsyn kontakta berörda myndigheter.
Länsstyrelsen Kalmar Län:

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/anmal-miljofarlig-verksamhet/sevesolagen.html Länk till annan webbplats.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås:

https://www.rfet.se/ Länk till annan webbplats.

I samband med att information efterfrågas skall begäran om sekretess beaktas av
berörd myndighet.

GLASMA AB 20190617

Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Vem gäller reglerna för?

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. I bilaga 1 till förordningen (SFS 2015:236) finns nivåerna för dessa farliga ämnen. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Myndigheters skyldigheter

MSB är central tillsynsmyndighet enligt Sevesolagstiftningen.
För kommuner och länsstyrelser finns det ett antal skyldigheter inom Seveso-området:

  • Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter på den högre kravnivån.
  • Information till allmänheten från respektive Seveso-verksamhet ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.
  • Kommunen ska genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Seveso-verksamheter från annan verksamhet.
  • Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för Seveso-verksamheter och ska ta fram en tillsynsplan för berörda verksamheter samt upprätta ett tillsynsprogram för varje verksamhet.