Taxa för tillstånd

Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga/explosiva varor

Grunden för uttag av avgift återfinns i 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även kostnader för avsyning. Beräkningen av avgifter följer Sveriges Kommuner och Landstings förslag till Plan- och bygglovstaxa 2011.

Avgiften för ett tillstånd beräknas genom att avgiften (ett milli-prisbasbelopp, mPBB = en tusendels prisbasbelopp) multipliceras med handlingsfaktorn (HF) i tabell 3 nedan. Korrigeringsfaktor har beslutats vara N=0,8.

Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även platsbesök.

Avgift = HF x mPBB x N

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring och om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd.

Beräkningsexempel
Nytt och förnyat tillstånd till hantering av brandfarliga/explosiva varor. I avgiften ingår även kostnad för avsyning. Avsyning sker alltid vid nytt tillstånd.

Exempel
: En restaurang med gasol debiteras 150 HF (tabell 3) vilket blir 5 676 kr. år 2020 (37,84:- x 150 = 5 676:-)

HF=mPBB x N
HF=47,30:- (år 2020) x 0,8 = 37,84 kr.
N=för kommuner större än 20 000 invånare =1,0
för kommuner mindre än 20 000 invånare = 0,8


Tabell 3

Skriv tabellbeskrivning här

Anläggning/företag som förvarar Brandfarlig/Explosiv vara

Beskrivning

HF

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner

1 st.

150

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner

2 till 4 st.

240

Restaurang med gasol


150

Skola

ej laboratorier/industri

150

Bensinstationer:
- Bensinstation automat
- Bensinstation bemannad240
300

Explosiv vara mindre omfattning:
- Nytt tillstånd
- Förnyat tillstånd150
100

Explosiv vara större omfattning:

- Nytt tillstånd
- Förnyat tillstånd210
100

Fyrverkeriförsäljning:
- Nytt tillstånd
- Förnyat tillstånd
- Godkännande av föreståndare125
100
20

Färghandel


240

Industri:
- Industri mindre hantering
- Industri större hantering, process240
340

Lagerverksamhet


240

Fordonsgasstation


240

Lantbruk


130

Förvaring: Explosiva varor samt godkännande av föreståndare


150

Mindre komplettering till gällande tillstånd


20

Mindre lackeringsanläggning


150

Avslag med utredning
Avslag utan utredning


150
20

Administrativa åtgärder


20

Tidersättning
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratotier samt transportet i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder.