Tillsyn av SBA

I och med införandet av Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) försvann den regelbundna brandsynen som räddningstjänsterna tidigare utförde.

Tillsynssystem

Lagen kräver att ägare och verksamhetsutövare för vissa byggnader och anläggningar ska upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete. Brandsynen har i och med detta ersatts av ett tillsynssystem som betonar den enskildes ansvar i större utsträckning.

Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete anger att det är Verksamhet, Byggnad och Organisation som styr behovet av brandskyddsarbete. Vid tillsynen görs därför en skälighetsbedömning utifrån 2 kap § 2 i lagen om skydd mot olyckor. Bedriver ägare/innehavare i skälig omfattning ett systematiskt arbete med sitt brandskydd? För att bedömningen ska bli enhetlig baseras den på följande delmoment:

  1. Ansvar – Finns brandskyddsansvarig och har denne skälig kompetens?
  2. Organisation – Finns det en organisation i skälig omfattning för brand- och utrymningsskydd?
  3. Utbildning – Har personerna som ingår i organisationen kompetens i skälig omfattning?
  4. Rutiner – Finns rutiner för verksamheten i skälig omfattning? T.ex. rutiner vid brand?
  5. Dokumentation – Har man i skälig omfattning dokumenterat sitt brandskyddsarbete?
  6. Drift och underhåll – Finns rutiner för drift och underhåll i skälig omfattning.
  7. Kontroll och uppföljning – Kontrolleras brandskydd och dokumenteras kontrollerna i skälig omfattning?

Givetvis varierar nivån och omfattningen på det systematiska brandskyddsarbetet utifrån risken i varje objekt. Därför görs en bedömning i varje enskilt fall. Anmärkningar på ägare/innehavarens brandskyddsarbete redovisas i ett tillsynsprotokoll.

Handläggare

Stf. räddningschef
Finn Jensen
Telefon 0471 24 98 82
E-post: finn.jensen@rfet.se

Brandinspektör
Håkan Olsson
Telefon 0471 24 98 92
E-post: hakan.olsson@rfet.se