Samverkan mellan räddningstjänsterna i södra Kalmar län

Yttre befäl från Kalmar Brandkår

Jonas Isaksson, Yttre Befäl på Kalmar brandkår som inom kort även kommer agera Yttre befäl på Öland och i Torsås kommun.

I samband med olyckor så har räddningstjänsterna i länets kommuner under lång tid samverkat gällande räddningsresurser. De resurser som befinner sig närmast en olycka har larmats till platsen oavsett vilken kommun som har drabbats. I samband med stora olyckor räcker inte heller den egna kommunens resurser till och då stöttar kommunerna varandra.

I april 2018 inleds en utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i södra Kalmar län. Det går ut på att nyttja regionens resurser på ett mer effektivt sätt. Alla kommuner kan inte ha tillgång till specialresurser och därför sker från april en mer systematisk samverkan gällande just specialresurser.

Ett första steg i denna samverkan gäller räddningsdykning och brandbefälsresurser. Kalmar kommun är den enda kommunen i södra länet som har en vattendykarorganisation. Denna dykorganisation ingår nu även i Emmaboda- Torsås, Nybros, Ölands och Mönsterås- Högsbys resurslista. Dessa kommuner har köpt in en båt som står på trailer på Kalmar brandstation och vid vattenolyckor i dessa kommuner larmas dykenheten från Kalmar per automatik.

Någon gång under april månad kommer nyttjandet av brandbefälsresurser också att ske gränslöst och systematiskt. Yttre befäl i Kalmar kommun kommer att larmas per automatik vid vissa typer av olyckor på Öland och i Torsås, medan samma resurs i Nybro larmas till Emmaboda. På detta sätt nyttjas resurser och kompetens i regionen på ett mer effektivt sätt. Räddningscheferna i södra Kalmar län är mycket nöjda med denna överenskommelse och ser detta som ett första steg i en utökad samverkan. På sikt är länets räddningschefer övertygade om att liknande överenskommelser kommer att göras gällande andra specialresurser som räddningstjänsterna är i behov av.

Länsstyrelsen i Kalmar län välkomnar det arbete som nu har inletts i södra länet. Dan Sundström på Länsstyrelsens krisberedskapsenhet säger följande om samverkansarbetet:

”Samverkan över kommungränser och mellan olika aktörer spelar en viktig roll för att minska effekterna av en samhällskris. Storbranden i Kalmar i veckan visar tydligt vikten av att vi hjälper varandra i svåra situationer. Kalmar brandkår använde alla tillgängliga resurser för att bekämpa och begränsa storbranden. Samtidigt stöttade grannkommunernas räddningstjänster genom att delta i räddningsinsatsen. Grannkommunerna bistod också med enheter som omplacerades och var redo att ta andra uppdrag i Kalmar kommun under tiden som insatsen pågick.

Nu tar räddningstjänsterna i södra länet ytterligare ett steg framåt för att vässa den förmågan genom att samverka på ledningsnivå.

Vi ser mycket positivt på detta första steg som tas nu, och Länsstyrelsen stödjer den fortsatta utvecklingen på det sätt som vi kan. Det som nu inleds är en mycket positiv utveckling av den redan befintliga samverkan som finns mellan länets räddningstjänster i Kalmar län. En typ av samverkan som vi normalt ser finns i våra storstäder eller i de räddningstjänstförbund som finns bildade runt om i Sverige. Att fristående kommuner väljer att samverka på den här nivån sticker ut på ett positivt sätt.”

Räddningschefer södra Kalmar län

Södra Kalmar Läns räddningschefer samt krisberedskapshandläggare från Länsstyrelsen framför den gemensamma båten. Från Vänster: Magnus Lindahl (Nybro), Hand Erlandsson (Emmaboda- Torsås), Dan Sundström (Länsstyrelsen), Karl-Johan Daleen (Kalmar), Rutger Thuresson (Öland).