Eldningsförbud i Emmaboda och Torsås

Eldningsförbud i Emmaboda och Torsås kommuner fr.o.m. 30/6 kl. 12.00!

En Länsstyrelse eller en kommun har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen (SFS 2003:778länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd mellan länsstyrelsen och länets räddningstjänster och tas utifrån SMHI:slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster prognoser för väder och brandrisk.

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så är det alltid är den som eldar eller grillar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Därför ska du alltid se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Syftet med Länsstyrelsens och kommuners rätt att fatta beslut om eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark.


Vid eldningsförbud

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse
- Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Här är aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) förbjudet. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla
- Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.

- Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.

- Triangakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.