Eldningsförbud i Emmaboda och Torsås kommuner

Eldningsförbudet gäller från och med kl.12.00 den 13/5 2022.

Föreskrift om eldningsförbud i Emmaboda och Torsås kommuner

Emmaboda och Torsås kommuner föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för län/kommun/begränsat geografiskt område gäller följande:

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.) användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen. Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg (med detta avses plats som är avgränsad med obrännbart material som exempelvis betongkonstruktion eller stensättning, samt en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen).

2 § Förbudet gäller från 2022-05-13, kl. 12:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

Till toppen