Organisation

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås är resultatet av ett samarbete mellan Emmaboda och Torsås kommuner.

Kommunalförbundet

Förbundet bildades under år 2006 med uppgift att svara för räddningsverksamheten i de båda kommunerna. Själva verksamheten i kommunalförbundet startade den
1 januari 2007.
Räddningstjänstförbundets uppgift är att hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst samt att ansvara för förebyggande årgärder mot brand och annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet, som enligt Lag om skydd mot olyckor åvilar kommunerna.
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås leds av en direktion som består av
9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Dessa är fördelade så att den ena medlemskommunen är representerad med 5 ledamöter och den andra är representerad med 4 ledamöter. Den medlemskommun som är representerad med
5 ledamöter utser ordförande. Kommunerna turas sedan om i mandatperioder. Ledamöter, ersättare och revisorer utses av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Förutom direktionen består organisationen administrativ verksamhet, förebyggande verksamhet, operativ verksamhet, drift, utbildning-/informationsverksamhet och brandskyddskontroll/sotning.
I lagen om skydd mot olyckor anges att kommunerna, i brandförebyggande syfte, ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. I Emmaboda och Torsås kommuner har detta ansvar överförts till den gemensamma organisationen, Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås. Förbundet har eget anställda brandskyddskontrollanter och sedan den 1/1 2022 även skorstensfejare som sköter själva sotningen (rengöringen).
Förbundet köper också in en viss del av administrationen från Emmaboda kommun.
I den operativa verksamheten finns fem deltidsbrandkårer och två värn.