Verksamhetsplaner

Verksamhetsplaner är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i organisationen och styrs för vår del främst av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Handlingsprogram

Enligt lagen om skydd mot olyckor, skall varje kommun upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammet reglerar kommunens åtagande och mål för räddningstjänstens verksamhet. Handlingsprogrammet skall antas av direktionen och gälla en mandatperiod.

Riskanalys

Riskanalysen är tänkt att användas som verktyg vid kommunernas samhällsplanering. Detta genom att flera av de risker som bör beaktas vid den fysiska planeringen är identifierade, analyserade och utmärkta på karta. Riskanalysen skall också möjliggöra ett ökat riskmedvetande hos kommunens innevånare och dess beslutande politiker. Kommuninnevånarna ges genom dokumenten en ökad möjlighet att kunna ta hänsyn till kommunernas risker vid exempelvis etablering av bostäder och företag.

Tillsynsplan

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås utövar tillsyn av efterlevnaden av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Emmaboda och Torsås kommuner. Denna plan redovisar hur Räddningstjänsten planerar och utför tillsyn enligt ovanstående lagar i kommunerna.