Taxa brandskyddskontroll

Tillämpningsområde
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda och Torsås. Gäller 2022-07-01 - 2023-06-30.

För utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa.

Skriv tabellbeskrivning här

1.

Objekt i småhus

Kronor

1.1Inställelse för utförande av brandskyddskontroll:
Helårsbebott hus
Fritidshus


180
299

1.2

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal:

660

1.3


Kontroll av ytterligare eldstad:
anskuten till rökkanal i samma skorsten som i 1.2.


240

1.4

Särskild Brandskyddskontroll:
Förhöjd inställelseavgift för kontroll utöver normalt planerat arbete. Fastighetsägaren begär själv kontroll för att säkert kunna elda i sin eldstad. T.ex. efter uppehåll i regelbunden brandskyddskontroll/sotning.

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal.

420

660

1.5
Tilläggsavgift:
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i 4.3.

734


2.

Övriga objekt


2.1


Kontrollavgift:
Kontrollavgift utgår med pris (timersättning) som anges i 4.3.


2.2

Nyinstallationsbesiktning

Besiktningsavgiften utgårmed ett fast pris per besiktning.

2 501

3.

Avgift för efterkontroll


3.1För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris (timersättning) som anges i 4.3 samt transporterättning.


4.

Särskilda bestämmelser


4.1

Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för såväl den ordinarie inställelsen som för den extra inställelsen.

För den ordinarie inställelsen (då kontrollen inte kunnat utföras) utgår ersättning för småhus med Grundavgift enligt 1.1 eller för övriga objekt enligt 2.1 med timersättning för faktiskt nedlagd tid (restid och administration) som beräknas enligt 4.3.

För den extra inställelsen utgår ersättning för småhus med Grundavgift enligt 1.1 och Kontrollavgift enligt 1.2 eller för övriga objekt Kontrollavgift enligt 2.1.


4.2
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår en ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.


4.3


Timersättning:
Timersättning utgår per person.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.


För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 4.2 och 4.3 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

734
4.4I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.


5.

Indexreglering av taxan


5.1Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås ska från och med år 2017, indexinförande 1 juli, årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex som meddelas i cirkulär av Sveriges Kommuner och Regioner.