Taxa sotning och rengöring

Tillämpningsområde:
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda och Torsås. Gäller 2022-07-01 - 2023-06-30

För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa.

Skriv tabellbeskrivning här

1.

Sotningsavgifter
För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift enligt nedan angivet pris för aktuellt objekt. Avgiften debiteras fastighetsägaren. I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid sotningen*. Sotning ska utföras helgfria vardagar mellan kl. 07:00-17:00. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan debiteras dock kan ett eller flera tilläggsobjekt tillkomma
*Gäller enbart sot som sotaren suger upp.

Kronor exkl. momsKronor inkl. moms

(25%)1.1
Grundobjekt 1 inklusive inställelse
Avser lokaleldstad i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus med en skorsten och en eller flera rökkanaler.

402


502,50


1.2


Grundobjekt 2 inklusive inställelse
Avser fritidshus samt objekt i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus med flera skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla pannor upp till 60 kwh oavsett flytande eller fast bränsle.

443
553,75
1.3
Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2
Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller panna inom respektive bostad oavsett utförande av ovanstående grundobjekt.

126


157,50


1.4

Objekt i flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt
Avgiften avser sotning av flerbostadshus, pannor överstigande 60 kwh samt övrigt som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk tidsåtgång per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförs.

Ersättning för flera utförare får endast uttas, om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas.

501

626,25

1.4.1
Inställelseavgift - flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt
Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och uttas per person och tillfälle.

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta.

167
208,75
1.5Extra inställelse
I det fall aviserad sotning/rengöring inte kan utföras på grund av att av- och/eller ombokning inte skett innan inställelse, utgår avgift enligt aktuellt grundobjekt samt eventuella tilläggsobjekt enligt ovan, som om sotningen utförts.2.
Rengöring
För inställelse inom fastighet för rengöring utgår avgift enligt nedan angivet pris. Avgiften debiteras fastighetsägaren. I avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som rengöringen kräver samt för allt förbrukningsmateriel såsom rengöringsmedel, täckplast etc.2.1
Timersättning - ordinarie arbetstid
För rengöring av imkanaler uttas ersättning för faktisk tidsåtgång per person och tillfälle. Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar kl. 07:00-17:00. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen.

Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas.

501


626,25


2.2
Inställelseavgift - ordinarie arbetstid
För rengöring under ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl. 07:00-17:00) uttas en inställelseavgift per person och tillfälle.

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta.

251


313,75


2.3


Timersättning - utom ordinarie arbetstid
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar oavsett klockslag samt helgfria vardagar kl.17:01-06:59), uttas ersättning per person och tillfälle. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.

Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas.

752
940,00
2.4


Inställelseavgift - utom ordinarie arbetstid
För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar oavsett klockslag samt helgfria vardagar kl. 17:01-06:59), uttas en inställelseavgift per person och tillfälle.

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna för objektet kräver detta.

752


940,00


2.5

 

 

 

 

 

Övrigt arbete

Servicearbeten så som rensning/borttagning av fågelbon, tjärborttagning, rengöring av ventilationsanläggningar från restauranger/övriga större kök etc.

501

 

 

 

626,25

 

 

 

3.
Basår och årlig justering av taxan
Taxan revideras årligen i enlighet med aktuell sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås ska från och med år 2017, indexinförande 1 juli, årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex som meddelas i cirkulär av Sveriges Kommuner och Regioner.