Eldningsförbud i Emmaboda och Torsås kommuner fr.o.m 12:00 den 10/6 2021!

Eldningsförbudet gäller från och med kl.12.00 den 10/6 2021.

Föreskrift om eldningsförbud i Emmaboda och Torsås kommuner

Emmaboda och Torsås kommuner föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för län/kommun/begränsat geografiskt område gäller följande:

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc,). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg (med detta avses plats som är avgränsad med obrännbart material som exempelvis betongkonstruktion eller stensättning, samt en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen).

2 § Förbudet gäller från 2021-06-10, kl. 12:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Emmaboda eller Torsås kommuner. Planerade bränningar av skog och mark i naturvårdssyfte som har anmälts till kommunerna och Länsstyrelsen får genomföras, under förutsättning att villkoren i Kalmar läns räddningstjänster och Lässtyrelsens dokument "Riktlinjer för undantag från eldningsförbud vid naturvårdsbränning" är uppfyllda. Räddningstjänsten kan fatta beslut om att en naturvårdsbränning inte får genomföras om man bedömer att villkoren inte är uppfyllda eller om det finns andra skäl.

Till toppen